X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

جنبش های اسلامی معاصر

برخی از منابع برای مطالعه جنبش‌های اسلامی معاصر

نظریه‌پردازان‌ حکومت‌ اسلامی‌

  1. موافقان :

ـ حمید عنایت‌، «اندیشه‌ حکومت‌ اسلامی‌: محمد رشید رضا»، در اندیشه‌ سیاسی‌ در اسلام‌ معاصر 151  ـ128.

ـ روح‌ا... موسوی‌ الامام‌ خمینی‌، ولایت‌ فقیه‌: حکومت‌ اسلامی‌ (تهران‌: امیرکبیر، 1358).

ـ محسن‌ کدیور، نظریه‌های‌ دولت‌ در فقه‌ شیعه‌ (تهران‌: نشر نی‌ 1377).

- راشد الغنوشی،"حکومت اسلامی از دیدگاه راشد غنوشی مجله کیان، شماره 17.

- راشد الغنوشی،"حرکت جهانی اسلام"، مجله سراج، شماره 1.

- Charles J. Adams, "Mawdudi and the Islamic State", in John L. Esposito ,ed, Voices of Resurgent Islam. (New York: Oxford University Press, 1983),pp. 99-134.

- Yvonne Y. Haddad, "Sayyid Qutb: Ideologue of Islamic Revival", in Esposito, Voices of the Resurgent Islam, pp. 67-99.

ـ ژیل‌ کوپل‌، «نشانه‌های‌ راه‌: سید قطب‌، نویسنده‌ و شهید»، در پیامبر و فرعون‌: جنبشهای‌ نوین‌اسلامی‌ در مصر، ترجمه‌، حمید احمدی‌ (تهران‌: کیهان‌، 1366) صص‌، 75ـ31

ـ هرایر دکمجیان‌، «سیدقطب‌: حلقه‌ ارتباطی‌ مهم‌»، جنبشهای‌ اسلامی‌ در جهان‌ عرب‌. صص‌155ـ138.

ـ سید قطب‌، چراغی‌ بر فراز راه‌، ترجمه‌ اکبری‌ مرزناک‌ (تهران: بعثت، 1357).

-سید قطب، نشانه های راه، ترجمه محمود محمودی ( تهران: نشر احسان، 1378).

-دکتر صلاح عبداالفتاح الخادی ، سید قطب از ولادت تا شهادت،  ترجمه جلیل بهرامی نیا ( تهران: نشر احسان، 1380).

-سعید اسعد گیلانی، سید ابوالا علی مودودی ، ترجمه استاد نظیر احمد اسلامی ( تهران: نشر احسان، 1380). 

( به نقل از سایت دکتر حمید احمدی)

2. منتقدان:

ـ علی‌ عبدالرازق‌، "الاسلام‌ و اصول‌الحکم"‌، در حمید عنایت‌، سیری‌ در اندیشه‌ سیاسی‌ عرب‌ (تهران‌: امیرکبیر، 1363) صص‌، 195ـ182 .

- علی عبد الرازق، اسلام و مبانی قدرت ، ترجمه امیر رضایی ( تهران: انتشارات قصیده، 1381).

ـ دکتر محمد کامل‌ ضاهر، «علی‌ عبدالرزاق‌ و قضیه‌ الخلافه‌»، در الصراع‌ بین‌التیارین‌ الدینی‌ والعلمانی‌ فی‌ فکر العربی‌ الحدیث‌ والمعاصر، (بیروت‌: دارالبیرونی‌، 1994)، 247ـ266.

Leonard Binder, "Ali Abd al-Raziq and Islamic Liberalism: the Rejected Alternative," in Leonard Binder, Islamic Liberalism: A Critique of Developmental Ideologies, ( Chicago: University of Chicago Press, 1988).pp. 128-170.

- محمد سعید عشماوی، اسلام گرایی یا اسلام ؟ ، ترجمه امیر رضایی ( تهران: قصیده سرا ، 1382).

ـ حمید احمدی‌،" اسلام‌ سیاسی‌ و منتقدان‌ آن‌: اندیشه‌های‌ قاضی‌ عشماوی‌ پیرامون‌ رادیکالیسم‌اسلامی"،‌ فصلنامه‌ مطالعات‌ خاورمیانه‌،23  ،  1379).

William E. Shepard, Muhammad Said Ashmavi and the Application of Sharia in Egypt," in International Journal of Middle East Studies (1998):31-58

-حمید احمدی ،"اسلام گرایان و مساله خشونت"، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 41 (بهار 1384) صص 57-31.

-ع فیلالی انصاری، اسلام و لا ئیسیته ، ترجمه امیر رضایی ( تهران: قصیده سرا، 1381).

وارتباطات‌ اسلامی‌ 1378). ، ترجمه‌ محسن‌ مدیرشا نه ‌چی‌ (تهران‌: سازمان‌ فرهنگ‌ تجربه‌ اسلام‌ سیاسی‌،. ـ الویه‌ روی‌

). نصر حامد ابوزید، معنای متن، ترجمه مرتضی کریمی نیا (تهران: طرح نو، 1382

نصر خامد ابوزید، نقد گفتمان دینی، ترجمه حسن یوسفی اشکوری ( تهران: انتشارات یاد آوران، 1384).

نصر حامد ابوزید، " تنوع فرهنگ ها و در خواست جهانی عادلانه" ماهنامه آفتاب ، شماره 32،(دی و بهمن 1382).

نصر حامد ابوزید، " مدرن کردن اسلام یا اسلامی کردن مدرنیته"،  ماهنامه آفتاب، شماره 28 (آبان 1381).

ـ مرتضی‌ کریمی‌نیا، آرا و اندیشه‌های‌ دکتر نصر حامد ابو زید (تهران‌: معاونت‌ پژوهشی‌ سازمان‌فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی‌،( 1376).

- سعید عدالت نژاد، نقد و بررسی هایی در باره اندیشه های نصر حامد ابو زید ( تهران: مرکز مطا لعات فرهنگی بین المللی، 1380).

- فاطمه گوارایی، میراث فلسفی ما: بررسی اندیشه های چپ مذهبی عرب ( تهران: یاد آوران، 1380).

حسن حنفی، " باز سازی سنت به روایت چپ اسلامی" ، گفتگوی اختصاصی با دکتر حسن حنفی، ماهنامه اخبار ادیان ، شماره 8 (تیر 1383).

ـ ولید نویهض‌، «هل‌ فی‌الاسلام‌ نظریه‌ سیاسیه‌ و فکر الدوله‌؟»، در الاسلام‌ و السیاسه‌: نشوء الدوله‌فی‌ صدرالدعوه‌ (بیروت‌: مرکز الدراسات‌ الاستراتیجیه‌ و البحوث‌ والتوثیق‌،1993)،صص‌23ـ13.

اسلام و دمکراسی

 

 ـ تیموتی‌ سیسک‌، اسلام‌ و دمکراسی‌: دین‌، سیاست‌ و قدرت‌ در خاورمیانه‌ (تهران‌: نشرنی‌،1379 ،

-مجله المجتمع کویتی، احزاب اسلامی و مشارکت پارلمانی، ترجمه محمد ملا زاده ( تهران: نشر احسان، 1379).

-الدکتور حیدر ابراهیم علی، التیارت الاسلامیه و قضیته الدیمقراطیه ( بیروت: مرکز الدراسات الوحده العربیه، 1996).

-محمد عابد جابری، مشکل انتقال به دمکراسی،  ترجمه یوسف عزیزی بنی طرف ، روزنامه همشهری، شماره 1907 ( 28 مرداد 1378).

-مهدی حائری یزدی، اسلام و دمکراسی؟ روزنامه همشهری، شماره های 2153-2152 ( 9-8 تیر ماه 1379).

-مخمد عابد جابری، دمکراسی آزمونی سخت برای اعراب، ترجمه یوسف عزیزی بنی طرف، روزنامه همشهری، شماره 1166 ( 20 دی ماه 13475).

-محمد مجتهد شبستری، دمکراسی و دینداری، روزنامه  همشهری ، شماره  1608 ( 15 مرداد 1377).

- بی مظیر بوتو، اسلام ، دمکراسی و    ( تهران: انتشارات روزنامه اطلاعات، 138 )

-محمد جواد حجتی کرمانی، دین و آزادی، ( تهران:)

-مالک بن نبی، تلقی های اسلامگرا از دمکراسی ، روزنامه همشهری شماره 2982 ( 28و 29 بهمن 1381).

-مالک بن نبی، دمکراسی در اسلام،  ترجمه عبدالعزیز مو لودی ( بوکان: مترجم، 1380)

-راشد غنو شی، آزادی های عمو می در حکومت اسلامی،  ترجمه حسین صابری ( تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1381).

-محمد هاشم کمالی، آزادی بیان در اسلام، ترجمه محمد سعید حنایی ( تهران: قصیده سرا، 1381).

Nasr, Seyyed Vali Reza, The Rise of "Muslim Democrac " Journal of Democracy - Volume 16, Number 2, (April 2005), pp. 13-27-

اسلام‌، بنیادگرایی‌ اسلامی‌ و غرب

-, Third World Quarterly, vol 25. no. 5 (2004): 795-820  “Islam and The United States: Streams of Convergence, Strands of Divergence,” Ali Mazrui,.

(Alkhilafah Publication, London, 2002), The Inevitability of the Clash of Civilization, Hizb Al Tahrir Al Islam

- Fred R. van der Mehden, "American Perceptions of Islam", in John L.Esposito, ed, Voices of Resurgent Islam (New York: Oxford Universitypress, 1983), pp. 18-32.

- Fred Halliday, "Islam and the West: 'threat of Islam' or 'threat to Islam'?, in Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the MiddleEast" (I.B. Tauris, London, 1996), pp. 107-133.

ـ سامو ئل‌ هانینگتون‌، رویارویی‌ تمدنها، ترجمه‌ مجتبی‌ امیری‌ (تهران‌: انتشارات‌ اطلاعات، 1375).

-فواز. ای. جرجیس، آمریکا و اسلام سیاسی: رویارویی فرهنگها یا تضاد منافع ، متر جم سید محمد کمال سروریان (تهران: اتبشارات پژوهشکده داهبردی، 1382).

ـ فیصل‌ ابوالنصر، رویارویی‌ غرب‌گرایی‌ و اسلام‌گرایی‌، ترجمه‌ حجت‌ا... جودکی‌ (تهران‌: دفترمطالعات‌ سیاسی‌ 1378).

- مهندس مهدی بازرگان، آیا اسلام یک خطر جهانی است؟ ( تهران: انتشارات نهضت آزادی ، 1373). پیام هاجر، شماره 231.

-ساموئل هانتینگتن، اسلام و غرب: از منازعه تا گفتگو ، ترجمه محمود سلیمی، فصلنامه مطالعات خاور میانه ، شماره 27 ( پاییز 1380).

-شیرین هانتر ، آینده اسلام و غرب، ترجمه همایون مجد ( تهران: مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها و نشر فرزان، 1380).

-حمید احمدی، اسلام و غرب پس از 11 سپتامبر 2001، فصلنامه مطالعات خاور میانه ، شماره 32( زمستا ن1381 ).

-دکتر محمد منصور نژاد، رویکردهای نظری در گفتگوی تمدنها: هابرماس، فوکویاما، خاتمی، هانتینگتون، ( تهران: مرکز گفتگوی تمدنها و پژوخشکده جهاد دانشگاهی، 1381).

- کاظم علمداری، بحران جهانی و تقدی بر نظریه بر خورد تمدنها و گفتگوی تمدنها ( تهران: نشر توسعه، 1381).

-راشد الغنوشی، روابط متقابل اسلام و غرب، تر جمه منتظمی، روزنامه اطلاعات، 20 و 21 مهر 1376. و نیز در سیاست شماره 5.

 

- John L. Esponsito, The Islamic Threat: Myth or Reality? (New York: Oxford University Press, 1992), pp. 168-217.

- Rached Gannoushi, "Islam and the West: realities and potentialities," in Ahmed Bin Yousef and Ahmad AbulJobain, eds, The Politics of Islamic Resurgence Through Western Eyes (Springfield: UASR, 1992), pp. 47-57.

    - Ahmed Bin Yousef, "Islamists and the West: from confrontation to cooperation," in The Politics of Islamic Resurgence, pp. 23-47.

     - Graham E. Fuller, Political Islam and US Policy, ( Rand: Oct 1997).

ـ نشریه‌ اسلام‌ و غرب‌ (پژوهشهای‌ اسلامی‌ وزارت‌ امورخارجه‌).

 

مظاهر اخیر رستاخیز اسلامی‌ در خاورمیانه‌:

1- ترکیه‌:

- Jacob Landau, "Turkey Between Secularism and Islamism," JerusalemLetter/Viewpoints, No. 352, 16 February 1997.

-Elisabeth Ozdalga, “Secularizing Trends in Fethullah Gulen’s Movement: Impass or Opportunity for further Renewal?”,  Critique, 12 (1), (Spring 2003): 61-2

Metin Heper, "Islam and democracy in Turkey: Toward a reconciliation?" Middle East Journal, Vol.51, no. 1 (Winter 1997): 32-46

Ely KarmonRadical  Islamic Political Groups in Turkey MIDDLE EAST REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS[MERIA] (Volume 1, Number 4 - December 1997

 Nilufer Gole, "Secularism and Islamism in Turkey: the making of elites and counter-elites," Middle East Journal, Vol. 51, no. 1 (Winter 1997): 46-5

- Michael E. Meeker, "The new Muslim intellectuals in the Republic of Turkey", in Richard Tapper, ed, Islam in Modern Turkey: Religion, Politicsand Literature in a Secular State, (London: I. B. Tauris, 1994), pp. 189-223.

- Jermy Salt, "Nationalism and the rise of Muslim sentiments in Turkey," Middle Eastern Studies, vol. 31, no. 1(Jannuary 1995): 13-27.

ـ محمد رضا زارع، علل رشد اسلامگرایی در ترکیه (تهران: اندیشه سازان نور، 1383).

- محمد نورالدین، اسلام گرایی در ترکیه   ، ترجمه سید حسین موسوی (تهران: مرکز مطالعان خاورمیانه، 1383).

- ماریار آقاراده، تقابل اسلام گرایی و لائیسم در ترکیه امروز ( تهران: موسسه ایرار معاصر، 1384).

-صبری سیاری، جریانات اسلامی در ترکیه، ترجمه حامد صادقی ( تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1376).

- کامیل کریمیان، " پیروزی اسلام گرایان در ترکیه و تحلیلی بر انتخابات اخیر" در فصلنا مه نهضت ، شماره 11 (پاییز 1381). : 115-143.

-محمد دوغانؤ عبدالله احسن، اسمائیل کارا، ریشه های غرب گرایی و اسلام گرایی در ترکیه، ترجمه و اقتباس داود وفایی ( تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1380).

-محمد رضا حیدر زاده نائینی، تعامل دین و دولت در ترکیه ( تهران: دفتر مطالعات سیاسی، 1380).

- حبیب محمد سعید، بدیع الزمان سعید نورسی ، ترجمه زاهد ویسی ( تهران: احسان، 1381).

2- الجزایر:

  - Mohammed M. Hafez, “ Armed Islamist Movements  and Political Voilence in Algeria’” Middle East Journal, - vol.54.no 4 (Autumn 2000): 572-594., 

 - Francios Burgat and William Dowell, "Algeria: From Islamic secularism to Islamism," in The Islamic Movements in North Africa (Austin, University of Texas Press, 1993).

- Hamou Amirouche, "Algeria's Islamist Revolution: The People Versus Democracy?, " Middle East Policy, V. V, 4(January 1998): 82-108.

.(International Crisis Group (ICG), “Islam, Violence and Reform in Algeria: Turning the page“ , http://www.icg.org. (July 2004-

 

- محمد مقدم ، جما عت اسلامی مسلح الجزایر و رابطه ان با افغانهای عرب، مترجم ماجد نجار ، فصلنامه مطالعات خاور میانه ( ضمیمه ) شماره 32 ( زمستان 1381).

ـ حمید احمدی‌، «در الجزایر چه‌ می‌گذرد؟»، کیهان‌ 26 مهر تا اول‌ آبان‌ 1367.

ـ سید علی‌ قزوینی‌، «بررسی‌ دیدگاههای‌ جبهه‌ نجات‌ اسلامی‌ الجزایر»، سیاست‌ خارجی‌، سال‌هفتم‌، شماره‌ اول‌، (بهار 1372): 63ـ33.

3- تونس‌:

Francios Burgat and William Dowell, "Tunisia: the Maghreb reference," The Islamic Movements in North Africa (Austin, University of Texas Press,1993).

4- افغانستان‌:

ـ حمید احمدی‌، «طالبان‌: ریشه‌ها، علل‌ ظهور و عوامل‌ رشد،» اطلاعات‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌، شماره‌ 132ـ131 (مرداد و شهریور 1377).

ـ ویلیام‌ میلی‌، افغانستان‌، طالبان‌ و سیاستهای‌ جهانی‌، ترجمه‌ عبدالغفار محقق‌ (مشهد‌: مرکز پژوهشهای استان قدش رضوی، 1379).

- سید هادی خسرو شاهی، نهضت های اسلامی افغانستان (تهران  :  وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی    , 1370).

ـ پیتر مارسون‌: طالبان‌، جنگ‌، مذهب‌ و نظام‌ جدید در افغانستان‌، ترجمه‌ کاظم‌ نیروزمند (تهران‌:نشر مرکز، 1379).

 - محمد رضا حاج بابایی، قوانین ملا عمر: مجموعه قوانین و ائین نامه های طالبان در افغانستان ( تهران: نگاه امروز، 1381).

-ویلیام منلی،"سیاست خارجی طالبان"، ترجمه و تلخیص دکتر محمد رضا دهشیری، ، نهضت: فصلنامه مطالعاتی- پژوهشی ، شماره 3 ( پاییز 1379). صص 153-129.

- محمد اکرم اندیشمند، افغانستان: سالهای تجاوز و مقاومت (بی جا: نشر پیمان، 1383).

-محمود هاشمی، تفکر دینی طالبان ( قم: موسسه فرهنگی ثقلین، 1381). 

Niamatullah Ibrahimi, . 2009. ‘The Dissipation of Political Capital among Afghanistan’s Hazaras: 2001-2009’, Crisis States Working Papers (Working Paper no.51) London: Crisis States Research Centre, LSE.

Talatbek Masadykov ,Antonio Giustozzi  and James Michael Page,  Negotiating with the Taliban:Toward a solution for the Afghan conflict (LSE: Crisis States Research Centre, 2010

5- فلسطین‌:

 

ـ حمید احمدی‌، «رستاخیز اسلامی‌ در فلسطین‌»، کیهان‌، (5 دی 1368).

ـ زیاد ابوعمرو، جنبش‌ اسلامی‌ در کرانه‌ باختری‌ و نوار غزه‌، مترجم‌ حسن‌ خامه‌ یار (تهران‌: دفترنشر فرهنگ‌ اسلامی‌،) 1373).

-جواد الحمد، ایاد البرغو ثی، سیری در اندیشه سیاسی جنبش حماس، ترجمه سید جسین موسوی ( تهران: مرکز مطا لعات خاورمیانه، 1382).

- سلمان رضوی، "تجربه حکومتی حماس" ، نهضت: فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 41 (بهار 1389): 85-67. 

-         Muhammad Muslih, The Foreign Policy of Hamas ( New York : Council on Foreign relations, 2000).

          

6- مصر:

-محمد صلاح، نا گفته های جنبشهای رادیکال اسلامی، ترجمه سید محمود بجنوردی ، فصلنامه مطالعات خاور میانه، شماره های 28( زمستان 1380) و 29 ( بهار 1381).

-یعقوب توکلی، اسلام گرایی در مصر : پژوهشی در تفکر و عملکرد جماعت اسلامی مصر، ( تهران: نشر حدیث، 1373).

- هاله مصطفی، استراتژی دولت مصر در رویارویی با جنبش های اسلامی ، ترجمه محمد صادق شریعت (تهران: اندیشه سازان نور، 1379).

 

-Sana Abed-Kotab, "The Accomodationists Speak: Goals and Strategies of the Muslim Brotherhood of Egypt, International Journal of Middle East Studies 27' (1995): 321-339.

-Steven Barraclough. “ Al-Azhar: Between the Government and the Islamists, “ Middle East Journal, vol. 52. No.2 ( Autumn 1998)

- مهدی اخلاقی نیا، " نقش و جایگاه الازهر در جهان اسلام"، نهضت:  فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام ، شماره 42 ( تابستان 1382):205-185.

-طاهر عبیات، " دکتر احمد طیب و تجدید خیات الازهر" نهضت: فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام ، شماره 41 ( تابستان 1382):197-183.

ـ حسنین‌ توفیق‌ ابراهیم‌، «مستقبل‌ التنظیمات‌ الاسلامیه‌ فی‌ مصر»، شؤون‌ الاوسط، العدد 50(مارس‌ 1996)، صص‌ 93ـ65.

- ابراهیم محمد، اخوان المسلمین مصر (تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1385).

ـ حمید احمدی‌، «اسلام‌گرایان‌ و مسأله‌ خشونت‌ در مصر» گفتگو، 18 (زمستان‌ 1376).

ـ حمید احمدی‌، «استراتژی‌ جدید جنبش‌ اسلامی‌ مصر» کیهان‌، 4 تا 6 خرداد 1365.

ـ ژویل‌ کامپانا، «از همکار تا رویارویی‌: اخوان‌المسلمین‌ در دوران‌ حسنی‌ مبارک‌،» ترجمه‌ دکترحمید احمدی‌، اطلاعات‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌، (شماره‌ 128-127 (فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1377)ـ

-جابر رزق، اخوان المسلمین در کشتارگاهای ناصر، مترجم مصطفی اربابی ( تایباد: نشر سنت، 1380).

-صالح الوردانی، شیعه در مصر ، مترجم قاسم مختاری، ( تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1376).

- محمد طحان، چالشهای سیاسی جنبش اسلامی مصر، مترجم محمد خالد عزیزی ( تهران: نشر احسان، 1381).

-         Joel Campagna, “From accomodation to confrontation: The Muslim Brotherhood in the Mubarak Years,” Journal of International Affairs, 50, no.1 (Summer 1996): 278-303.

7- اردن‌

- Glen e. Robinson, "Defensive Democratization in Jordan," International Journal of the Middle East Studies, 30 (1998): 387-410

ـ گلن‌ رابینسون‌، «آیا اسلام‌گرایان‌ می‌توانند دمکرات‌ باشند»، ترجمه‌، دکتر حمید احمدی‌، اطلاعات‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌، ( بهمن و اسفند 1376)شماره‌ 125-126

ـ حمید احمدی‌، «گذار به‌ دمکراسی‌ هدایت‌ شده‌ در اردن‌»، کیهان‌، (27-28 آبان 1368).

- ابراهیم محمد و دیگران، اخوان المسلمین اردن (تهران: اندیشه سازان نور، بهار 1383).

8- لبنان‌

-Augustus Richard Norton, "Hizballah: From Radicalism to Pragmatism?", Middle East Policy, Vol. V., no. 4 (January 1998): 147-158.

-Augustus Richard Norton, Hizballah of Lebanon: Extremist Ideals vs. Mundane Politics ( New York: Council on Foreign Relations, 2000).

-A. Nizar Hamzeh and R. Hrair Dekmejian, "A Sufu Response to Political Islamism: Al-Ahbash of Lebanon," International Journal of  Middle East Studies, 28 (1996): 217-229.

-Nida’ul Islam, “ The Habashies: Weighted on the Scale of Shara’, “ Nida’ul Islam (November 1994).

ـ دکتر مسعود اسداللهی‌ ، از مقاومت تا پیروزی: تاریخچه حزب الله لبنان( تهران: ذکر، 1379).

- جای ابیعاد، " شکل گیری قدرت حزب االه در سالهای 2009-2006 : متانی و رویکردهای اینده" ، نهضت:  فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام ، شماره 42 ( تابستان 1382):127-109.

-یزدان میر باقری، حماسه مقاومت اسلامی در جنوب لبنان (تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1382).

-نعیم قاسم، حزب الله لبنان: خط مشی، گذشته و آینده آن (تهران: اطلاعات، 1383).

- ابراهیم محمد و دیگران، جنبش امل و حزب الله در لبنان (تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1383).

- هلا جابر، حزب الله مولود مقاومت (تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1383).

- ابراهیم محمد، جماعت اسلامی لبنان (تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور،1384).

9- عراق‌:

Roger Shanahan, "Shia'a Political Development in Iraq: The Case of Da'wa Party," Third World Quarterly, vol.25. no.5 (2004)

T.M Aziz, The Role of Muhammad Baghir al Sadr in Shite Political Activism in Iraq from 1958 to 1980," International Journal of Middle East Studies, vol. no.2  (May 1993): 943-954..

- دکتر حمید احمدی ، "آسیب شناسی جریانهای سیاسی عراق"، راهبرد، شماره 28 (1382).

ـ حسن‌العلوی‌، شیعه‌ و حکومت‌ در عراق‌، ترجمه‌ محمدنبی‌ ابراهیمی‌، تهران‌،  تبلیغات‌ اسلامی‌1376.

ـ جویس‌ ان‌ ویلی‌، نهضت‌ اسلامی‌ شیعیان‌ عراق‌، ترجمه‌ مهوش‌ غلامی‌ (تهران‌: انتشارات‌اطلاعات‌، 1373).

-عادل رئوف، "حزب دعوت اسلامی: روند و اندیشه نهضتی"، مترجم  ابولفضل تقی پور ، نهضت: فصلنامه مطالعاتی- پژوهشی ، شماره38 ( پاییز 1379). صص 233-173.

-عبدالله نفیسی، نهضت شیعیان در انقلاب اسلامی عراق ( تهران: امیر کبیر، 1364).

-عبد الرحیم الرهیمی، تاریخ حرکت اسلامی در عراق ( تهران: حوزه هنری ، 1375).

کردستان عراق:

-هاژوین عمر، پایان شب سیه: خاطرات امیر جماعت اسلامی کردستان عراق (تهران: اندیشه سازان نور، 1389).

10- شرق‌ آسیا

 Imtiyaz Yusuf, Islamic Revivalism in Contemporary South East Asia (Cairo Centre for Asian Studies, 1999).

Husian Haqqani, "The Ideology of South Asian Jihadi Groups, " in Current trends in Islamic ideology, vol. 5 (Hudson Institute, 2005)

Saif al Umam, Radical Muslims in Indonesia: The Case of Ja'far Umar Thalib and the Laskare Jihad, Explorations in Southeast Asia, vol.6. no.1 (Spring 2006).

- احمد صادقیان، "اسلام گرایی در اندونزی" ، نهضت: فصلنامه مطالعاتی- پژوهشی ، شماره38 ( پاییز 1379). صص129-105.

   

  11- آسیای میانه:

 Alisher Khamidov, Countering the Call: the US, Hizbal Tahrir and Religious Extremism in Central Asia (Washington: The Brookings Institute, 2003).

- گروه بحران بین المللی،  اسلام رادیکال:ر در اسیای میانه: واکنش به حزب التحریر، ترجمه  احسان موحد یان، ترجمه دکتر حمید احمدی (تهران:  پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383).

- یوسف و صالی مزین، حزب التحریر ازبکستان (تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1385).

رحمت الله فلاح، " لایه بندی یا گونه شناسی هویت اسلامس در اسیای مرکزی"، نهضت: فصلنامه مطالعات منطقه ای جهان اسلام، شماره 37 (بهار 1388)  صص 99-73.

-الویه روا، "سیاست خارجی نهضت اسلامی آسیای مرکزی" ، ترجمه فصلنامه نهضت ، نهضت: فصلنامه مطالعاتی- پژوهشی  شماره 8 ( زمستان 1380). صص 85-61.

-شمس الحق نور، اسلام و نهضت  اسلامی در تاجیکستان معاصر ( تهرا ن: دفتر ادبیات انقلای اسلامی ، 1374).

- موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، " اسلام گرایی در اسیای مرکزی: مسائلف محدودیت ها و چشم انداز ها" ویژه نامه  فصلنامه نهضت، شماره 13 (بهار 1382).

- برات شمسا، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان (تهران: اندیشه سازان نور، 1382).

-محمد عبدالکریم، "اسلام ستیزی و نت پایداری امنیتی در اسیای میانه و قفقاز" . مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز، شماره 31 ( پاییز 1379).

-اشیر بیک مومینوف، "مکاتب مذهبی-الهیلتی مدرن و سنتی در اسیای میانه"، مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز، شماره 31 ( پاییز 1379).

-   سید جواد جلالی کیا، "خیزشهای اسلام خواهی در اسیای میانه"، روزنامه سلام، از 19 مهر 1372 به بعد.

 12- لیبی:

 

- Ray Takeyh, " Qadhafi and the Challenge of  Militant Islam," The Washington Quarterly ( Summer 1998).

13- پا کستان:

 محمد اکرم عارفی، جنبش اسلامی پاکستان: بررسی عوامل ناکامی در ایجاد نظام اسلامی ( قم: بوستان کتاب ، 1382)

 محمد اکرم عارفی،" عوامل نا کامی جنبش اسلامی پاکستان"، فصلنامه مطالعات خاور میانه، شماره 26 ( تابستان 1380).

جواد جمالی، " معنا شناسی خشونت های ضد شیعی در پاکستان"،   فصلنامه مطالعات منطقه ای جهان اسلام، شماره 37 (بهار 1388)  صص 145-123

-  Seyyed - Vali Reza Nasr, International Relations of an Islamist Movement: The Case of Jama’at-i Islami of  Pakistan ( New York: Council on Foreign (Relations, 2000

- Nasir Islam, “Islam and National Identity: The Case of Pakistan and Bangladesh,” International Journal of Middle East Studies, vol.  13. no.1 (February 1981):55-72.

- Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamic Opposition to the Islamic State: Jamaat-I Islami, 1977-1988”, International Journal of Middle East Studies, vol. 25. no.2 (May 1993):261-283.

 

- محمد اقا جری، "حادثه 11 سبتامبر و تا ثیر ان بر سیاست دولت پا کستان در قبال گروههای اسلامی" ، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ( خردادـ و تیر 1381).

 جواد جمالی، " اینده اسلام گرایی در پاکستان" فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 41 (بهار 1389): 85-67.  -

 

سوریه  : 14-

- ابراهیم محمد و دیگران، اخوان المسلمین سوریه  ( تهران:موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1383)

جنبشهای‌ اسلامی‌ در جهان‌ عرب، ترجمه‌ دکتر حمید احمدی (تهران‌: کیهان‌ 1383).‌ ، "سوریه: بنیاد گرایی سنی علیه حکومت بعث" - هرایر دکمیجان‌،   

.

-Umar F. Abdallah, The Islamic Struggle in Syria  ( Berkely: Mizan Press, 1983 ).

 

عربستان سعودی: 15_

  William Ochsenwald, "The Saudi Arabia and the Islamic Revival"International Journal of the Middle East Studies, vol 13. no. 1 (August 1981)  :271-286. 

-International Crisis Group, Saudi Arabia Backgrounder: Who Are the Islamists?  (21 September 2004  ).

-Thomas Hegghammer, "Militant Islamism in Saudi Arabia: Patterns of Recruitment to “al-Qaida on the Arabian Peninsula (Norwegian Defence Research Establishment, 2006).

-Thomas Hegghammer and Stephane Lacroix, "Rejectionist Islamism in Saudi Arabia: The Story of Juhayman al-‘Utaybi Revisited", International Journal of Middle East Studies (vol. 39, no. 1, 2007) pp. 103-122.

 

 16- سودان:

طاهر عبیات " نوسازی حرکت اسلامی سودان و چالشهای ان" در فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 40 ( زمستان 1388): 163-137.

17- القاعده:

-منتظر الزیات، راه به سوی القاعده، داستان مرد دست راست بن لادن ، ترجمه لیلا رشیدی (تهران: آزادمهر، 1385).

- حمید رضا اسماعیلی، القاعده از پندار تا پدیدار (تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1385).

یوسف وصالی مزین، عرب های افغان (تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1386).

ـ میشائیل‌ پی‌ و خالددوران‌، اسامه‌ بن‌لادن‌ و تروریسم‌ جهانی‌، ترجمه‌ هومن‌ وطن‌خواه‌ (تهران‌:انتشارات‌ کاروان‌،  1380).

-کریستوفر هیو یت، درک تروریسم در امریکا: از کولکوس کلان تا القاعده (تهران  :  موسسه مطالعات اندیشه سازان نور    ,1384).

-عماد نداف، اسامه بن لادن: یک نفر از میلییارد، ترجمه عثمان ایزد نیا ( تهران: عابد، 1381).

-خالد خلیل اسعد، بن لادن: او را نمی توان شناخت، ترجمه حیدر سهیلی اصفهانی ( تهران: جام جم، 1380).

انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و جنبشهای‌ اسلامی‌

 ـ حمید احمدی‌، «تأثیر انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ بر جنبشهای‌ اسلامی‌ جهان‌ عرب‌»، در مجموعه‌ مقالات‌ جهان‌ سوم‌، به‌ کوشش‌ حاتم‌ قادری‌ (تهران‌: سفیر، 1369).

- جان ال اسپوزیتو، انقلاب ایران و بازتاب جهانی ان، مترجم دکتر محسن مدیر شانه چی ( تهران: مرکز باز شناسی اسلام و ایران، 1382).

ـ رودی‌ متی‌، «جنبشهای‌ اسلامی‌ مصر و انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌، » ، تر جمه حمید احمدی‌، کیهان (‌ 2-15 شهریور 1365)

-         منوچهر محمدی، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر مسایل منطقه و جهان (تهران: نشر فرهنگ و اندیشه، 1385).

- محمد باقر حشمت زاده، تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای مسلمان (تهران  :  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    ,1385).

- لقمان بایمت اف،  انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه محققان شوروی (1990-1978)، ( تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382).

سید احمد نکویی، " تاثیر برجسته شدن نقش و هویت شیعیان بر جایگاه ایران در خاورمیانه"، فصلنامه مطالعات منطقه ای جهان اسلام، شماره 37 (بهار 1388) صص73-47.

- موریل آتکین ، "مکاتب اسلام شناسی در شوروی",  کیهان فرهنگی, شماره 11, سال 4 , 1366

 -عباس خامه یار، ایران و الاخوان المسلمین ، تعریب عبدالامیر ساعدی ( بیروت، مرکز الراسات الاستراتیجیه و البحوث، 1997).

-کارن ای فست، انقلاب ایران و تحولات سیاسی در جهان عرب، مترجم داوود علمایی ( تهران: سپاه پاسداران، 1379).

-عبدالوهاب فراتی ، انقلاب اسلامی و بازتاب ان ( قم: زلال کوثر. 1381).

- Shahrough Akhavi, "The impact of Iranian Revolutioni on Egypt," in JohnL. Esposito, ed, The Iranian Revolution: Its Global Impact (Miami: Indiana University Press, 1990).

- Bassam Tibi, "The Iranian Revolution and the Arabs: the quest for Islamic identity and the search for an Islamic system of government," Arab Studies Quarterly. Vol. 8, no. 1 (Winter 1986).

- Walid M. Adelnasser, "The attitudes of the Egyptian Islamic movements towards the Iranian Revolution," in The Islamic Movement in Egypt: Perceptions of International Relations 1967-1981 (London: Kegan Paul,1994), pp. 65-77.